HS Praise Team rehearsal

Sunday, 10/9, 5:30pm
Sunday, 10/23, 5:30pm
Sunday, 11/13, 5:30pm
Sunday, 12/11, 5:30pm
Sunday, 1/8, 5:30pm
Sunday, 1/22, 5:30pm
Sunday, 2/12, 5:30pm
Sunday, 2/26, 5:30pm
Sunday, 3/12, 5:30pm
Sunday, 3/26, 5:30pm
Sunday, 4/9, 5:30pm
Sunday, 4/23, 5:30pm
Sunday, 5/14, 5:30pm
Sunday, 5/28, 5:30pm
Sanctuary